Mission statement

Levend Verleden Nu plaatst brandende vragen in historisch perspectief


Llewellyn te midden van haar neefjes en nichtjes
Llewellyn te midden van haar familie

Zie hier mijn energieke, kleurrijke familie.
Mijn lieve neefjes en nichtjes zijn voor mij een belangrijke inspiratiebron:
zij zijn het nieuwe Nederland! En het is de moeite waard om voor hun een schakel te zijn
in ons gedeelde verleden, heden en toekomst.
Mijn interculturele afkomst vormt de voedingsbodem voor het Mission Statement.


 
Levend Verleden Nu wil begrijpen waarom wij leven zoals wij leven. Wat drijft ons? Wat zijn verlangens, waarden, ijk- en breekpunten? Hiertoe horen vragen als: wat geeft ons leven zin? Wat betekenen rechtvaardigheid en verbondenheid voor ons? Dit zijn fundamentele begrippen die niet voor iedereen hetzelfde betekenen. En dat roept weer de vraag op hoe de sociale verhoudingen hier in de loop der eeuwen gegroeid zijn. Wat is vanzelfsprekend in de sociale omgang en wat zijn knelpunten?

Het in kaart brengen van sociale spanningsvelden vormt een rode draad in het werk van Llewellyn Bogaers. Zij is de drijvende kracht achter Levend Verleden Nu. Haar invalshoek is spiritueel: hoe zijn vastgelopen relaties te transformeren? Het vertrouwen dat transformatie te allen tijde mogelijk is, ook van processen die al lang achter ons liggen, ligt besloten in de naam ‘Levend Verleden Nu’.

Daarom onderzoekt Llewellyn processen die een stempel op het Nederlandse identiteitsbesef gedrukt hebben. De Tachtigjarige Oorlog, de Reformatie en de verzuiling horen hiertoe, maar ook de koloniale geschiedenis, de Tweede Wereldoorlog en de wederopbouw die aan basis van de verzorgingsstaat ligt. Llewellyn legt een relatie tussen deze identiteitsbepalende ontwikkelingen en de problemen waarmee de Nederlandse samenleving nu worstelt: de crisis, de bezuinigingen, de hervorming van de verzorgingsstaat en de realiteit van de multiculturele samenleving.

De Nederlandse geschiedenis is gelaagder en diverser dan meestal wordt voorgesteld. Toch kleuren heersende ideologieën en machtsverhoudingen nog regelmatig de geschiedschrijving. Bij een opener benadering worden interne conflicten en verzwegen spanningen zichtbaar. Door de onderliggende interactie genuanceerd in kaart te brengen kan een nieuwe dialoog ontstaan. Dit is van belang nu Nederland een multiculturele samenleving is geworden en de sociale kwestie terug op de agenda is.

Van politieke, sociaal-economische, culturele en religieuze attitudes op scharnierpunten van de geschiedenis maakt Llewellyn een langetermijnanalyse, waarin zij verleden en heden verbindt.

Uitgangspunt bij haar werk is de vraag: hoe kan ‘onze’ geschiedenis de geschiedenis van álle Nederlanders worden? Alleen door een gelaagde geschiedschrijving, waarin de diverse standpunten aan bod komen, is het mogelijk de historische werkelijkheid dichter op de huid te komen. Door oog voor menselijke motieven krijgen wij zicht op interactieprocessen en kunnen wij nieuwe dimensies van werkelijkheidszin, menselijkheid en communicatie ontwikkelen. Deze genuanceerde benadering creëert ook ruimte voor het verhaal van ‘de anderen’: hun ervaringen maken immers integraal deel uit van de Nederlandse geschiedenis.

Llewellyns onderzoek gaat in diepste wezen over de sociale impact van persoonlijke vragen: wat betekenen religie, verbondenheid en rechtvaardigheid voor ons? Wat is de betekenis van ziel en geweten in een verzakelijkte wereld? Kunnen morele overwegingen en concepten als burgerschap, compassie en solidariteit ons helpen om de koers te bepalen?