Zorg en samenleving

Sociale zorg in historisch perspectief

 

Civil society, burgerschap en participatie zijn actuele begrippen nu de overheid de burger steeds meer verantwoordelijk maakt voor zijn eigen welzijn en dat van zijn buren. De verzorgingsstaat is op zijn retour, het participatiemodel is afgekondigd. Burgers moeten zich heroriënteren op hun sociale functioneren, gemeenten staan voor een zware opgave. Ter onderbouwing van de participatiegedachte grijpt de regering terug op het oude burgerschapsbegrip. Maar leeft dat nog? Onze samenleving is de laatste zestig jaar ingrijpend veranderd. Mensen zijn ontegenzeggelijk individualistischer geworden en meer gericht op het eigenbelang.

 

 

Het marktdenken heeft concurrentie aangemoedigd, ook tussen collega’s, en dit heeft consequenties gehad voor de sociale oriëntatie: begrippen als solidariteit en loyaliteit zijn flexibel geworden. Het ‘Dikke Ik’ is door de marktwerking en het overheidsbeleid als het ware gecreëerd.

 

In deze reeks van acht bijeenkomsten gaan wij op zoek naar de context waarin burgerschap floreert. We onderzoeken het sociale stelsel van de Middeleeuwen tot op de dag van vandaag. De sociale cohesie en de houding tegenover de ‘arme ander’ en de ‘andere ander’ zijn de rode draden. Zo wordt de geschiedenis van het sociaal werk vanuit hedendaags perspectief belicht.

 

Inzicht in historische processen en actuele verhoudingen draagt bij aan de oriëntatie op deze complexe materie. Samen zullen we de uitdagingen, mogelijkheden en onmogelijkheden van het huidige concept onderzoeken. Gaan we het met elkaar redden of zijn we op weg naar een nieuwe ‘sociale kwestie’, naar een samenleving met een duidelijk aanwezige onderklasse? Dat zijn de grote vragen waar we nu voor staan.