Publicaties

Een veelzijdige belangstelling

 

De publicaties geven een goed beeld van de veelzijdigheid van Llewellyn Bogaers. Zij beheerst zowel de biografie als de structurele analyse van instituut en samenleving. Zij houdt ervan om leesbaar te schrijven: wie belangstelling voor het onderwerp heeft, moet het verhaal met plezier kunnen lezen.

Llewellyn Bogaers doet ook historisch onderzoek in opdracht. Zo is onder meer het artikel over Adriaan van Helsdingen (2006) en de financiering van de Buurkerk (2003) door externe financiering tot stand gekomen.

Llewellyn schrijft recensies, krantenartikelen en columns: in het Personeelsblad “Kort Bestek” van Aannemingsbedrijf H.J. Jurriëns B.V. heeft zij van maart 2000 tot december 2003 een column geschreven over een interessant bouwproject.

 

tekenend-llewellyn3

 

2023

 

Boekrecensie van Goederenverwerving van het Duitse Huis te Utrecht, 1218-1536 (Jerem van Duijl) in het Tijdschrift voor Geschiedenis

 

2017

 

Een column voor het wijkblad Wittevrouwen (nov/dec)

Drie artikelen voor Kerk in de Stad over het thema: De Reformatie in haar politieke context:
1. De Reformatie in haar politieke context: Utrecht en de Opstand (februari)
2. De gereformeerde machthebbers (maart)
3. Gelijkheidsidealen en antipapisme (april).

 

2016

Publiekslezing De Nederlandse identiteit in historisch perspectief in de Lutherse kerk te Utrecht

 

2015

Verslag lezing ‘Armenzorg vroeger en nu’ voor de Stichting Omduw te Utrecht op 15 april 2015.

‘Feit en fictie over de participatiesamenleving: burgerkracht vroeger en nu’, in: Govert Buijs en Marcel ten Hooven (red.), Nuchtere betogen over religie. Waarheid en verdichting over de publieke rol van de godsdiensten. Uitg. Damon, p. 281-300. ISBN 978 94 6036 207 1.

 

2014

‘De Bijbel persoonlijk verbeeld in Gouden Eeuw’, recensie van de tentoonstelling Thuis in de Bijbel. Oude meesters, grote verhalen in Museum Catharijneconvent, in: Kerk in de Stad van 2 mei 2014, p.6.

‘Minstbedeelden zijn dupe van overheveling van zorgtaken. Cultuurhistorica vreest tweedeling in Utrecht’, in Algemeen Dagblad, van 12 april 2014, p. 33.

 

2013

‘Tentoonstelling over verdraagzaamheid roept vragen op’. Recensie van de tentoonstelling Vormen van Verdraagzaamheid in Museum Catharijneconvent, op 22 november 2013 gepubliceerd in Kerk in de Stad.

Recensie van: Joke Spaans, ‘De levens der maechden. Het verhaal van een religieuze vrouwengemeenschap in de eerste helft van de zeventiende eeuw’, in: BMGN – Low Countries Historical Review | Volume 128-3 (2013) | review 72.

‘Weerbarstig boek over collectie Aartsbisschoppelijk Museum’. Recensie van: Elmer Peters, Naar de middeleeuwen. Het aartsbisschoppelijk museum in Utrecht vanaf het begin tot 1882, Utrecht, 2012, in: Tijdschrift Oud-Utrecht, april 2013, p. 52-55.

 

2012

‘Innigheid teder verbeeld’. Recensie van de tentoonstelling ‘Ontsnapt aan de Beeldenstorm’ in Museum Catharijneconvent, op 7 december 2012 gepubliceerd in Kerk in de stad, p. 7.

‘Dubbelrecensie kloosterkronieken’ in Tijdschrift voor Geschiedenis, 125 (juni 2012), 260-263. Bespreking van: Jaap van Moolenbroek, J.A. (Hans) Mol m.m.v. Jacob Loer (red.), De abtenkroniek van Aduard. Studies, editie en vertaling, Hilversum, 2010, en Anne Doedens en Henk Looijesteijn (red.), De kroniek van Henrica van Erp, abdis van Vrouwenklooster, Hilversum, 2010.

 

2011

Schutspatroon ‘verzegeld’. Na eeuwen verdwijnt Sint Maarten uit het stadszegel, hoofdartikel in: Kerk in de Stad, 4 november 2011.

 

2010

Recensie van John R. Decker, The Technology of Salvation and the Art of Geertgen tot Sint Jans, in: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 2010, p. 1128-1130.

‘Gericht op saamhorigheid. Utrechts buurtleven door de eeuwen heen’, in: Maatwerk, vakblad voor maatschappelijk werk, juni 2010.

 

2009

Devotie, elan en zelfbewustzijn. Een nieuwe op de laatmiddeleeuwse kerk’, in: Geschiedenis Magazine, april 2009.

 

2008

Aards, betrokken en zelfbewust. De verwevenheid van cultuur en religie in katholiek Utrecht (1300-1600). Uitg. Levend Verleden Utrecht.

De Gouden Eeuw van Utrecht. Het gewone leven in de Late Middeleeuwen’, in: VolZin, 13 juni 2008.

Religiositeit in laatmiddeleeuws Utrecht’, in: GM2, zomer 2008.

 

2006

‘De familie Van Helsdingen in de vijftiende en zestiende eeuw’, in: J.J.L. van Helsdingen en L.M. van der Hoeven, Van Helsdingen, geschiedschrijving en genealogie, ’s Gravenhage, 2006, p. 80-84.

‘Adriaan van Helsdingen (1493/1494-1561) en de Buurkerk’, in: J.J.L. van Helsdingen en L.M. van der Hoeven (eds.), Van Helsdingen, geschiedschrijving en genealogie, ’s Gravenhage, 2006, p. 86-89.

 

2005

‘Commemoration in a Utrecht Collegiate Church: Burial and Memorial Culture in St. Peter’s 1054-1784)’: in: Truus van Bueren (ed.), Care for the here and hereafter, Turnhout, 2005, p. 191-219.

 

2003

‘God wouts. De financiering van de Buurkerk (1435-1569) als spiegel van groepsvorming en belangentegenstellingen binnen de parochie’, in: Jaarboek Oud-Utrecht, 2003, p. 67-122.

‘Het Mariaretabel in de Buurkerk’, in: Maandblad Oud-Utrecht, 76 (2003), p. 17-18.

 

2002

‘Van anonieme graven tot persoonsgebonden grafmonumenten. Zeven eeuwen grafcultuur in de Utrechtse Pieterskerk’, in: Trajecta. Tijdschrift voor de geschiedenis van het katholiek leven in de Nederlanden, 11 (2002), p. 211-243.

 

2001

‘De manifestatie van nieuwe rijken in laatmiddeleeuws Utrecht: de korenkopers Ansem Salm en Jan Dircksz. Block(?)’, in: De Nederlandsche Leeuw, 118, 1-2 (jan.-febr. 2001), kol. 65-91.

 

2000

‘Rijke stadsgeschiedenis in “Een paradijs vol weelde”. Vernieuwend boek over historie van Utrecht’, in: Utrechts Nieuwsblad, 2 december 2000, p. 52.

‘Naar de Mariakerk zal hij telkens weer terugkeren’, artikel over twintig welbestede weken in 1636 van Pieter Saenredam in Utrecht, in: Utrechts Nieuwsblad, 28 oktober 2000, Focus p. 10-11.

‘Karel V en Utrecht (1528-1555). De haat-liefde verhouding tussen een stad en haar keizer’, in: Maandblad Oud-Utrecht, jrg. 73-2, p. 38-42, 47-49.

 

1999

‘Broederschappen in laatmiddeleeuws Utrecht op het snijpunt van religie, werk, vriendschap en politiek’, in: Trajecta, 8 (1999), p. 97-119.

 

1998

‘Kluizenares midden in de wereld. Suster Bertkens antwoord op haar beladen familiegeschiedenis’, in: Trajecta, 7 (1998), p. 296-318.

‘Broederschappen in laatmiddeleeuws Utrecht op het snijpunt van religie, politiek, vriendschap en werk’, in: Signum. Tijdschrift van de Contactgroep voor sociaal-economische en institutioneel-juridische geschiedenis van geestelijke en kerkelijke instellingen in de Nederlanden in de Middeleeuwen, jrg. 10-3, p. 114-117.

 

1997

Vier hoofdstukken in: C. Dekker e.a. (red.), Geschiedenis van de provincie Utrecht, dl 2 (van 1528 tot 1780), Utrecht, 1997,‘Politieke verwikkelingen’, p.47-60; ‘Religieuze stromingen’, p. 93-111; ‘Politieke en religieuze radicalisering’, p.123-140; ‘De Opstand’, p. 141-162.

‘Geleund over de onderdeur. Doorkijkjes in het Utrechtse buurtleven van de vroege Middeleeuwen tot in de zeventiende eeuw’, in: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 112 (1997), p. 336-363.

‘Maria Christiaens (voor 1588-na 1645). Een vrouw uit duizenden.’, in: Utrechtse biografieën. Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Utrechters, Utrecht, 1997, p. 51-55.

 

1996

‘Alit Salm (1481-1563): een religieus en sociaal bevlogen vrouw’, in: Utrechtse biografieën, Utrecht, 1996, p. 173-177.

‘Historische vooroordelen’, in: Maandblad Oud-Utrecht, p. 10-14.

 

1994

‘Dominicus Abelsz. van de Vechte (na 1494-1534) en Janneke van Aerden (?-1544): een doopsgezind echtpaar’, in: Utrechtse biografieën, Utrecht, 1994, p. 173-177.

‘Dirck Weyman(voor 1509-1568). Een hervormingsgezind glazenier’, in: Utrechtse biografieën, Utrecht, 1994, p. 193-196.

De religieuze gedrevenheid van een Utrechts glazenier’, in: Kleio. Tijdschrift van de vereniging van docenten in de geschiedenis en staatsinrichting in Nederland (VGN), 35 (1994), nr. 9, nov., p. 9-13.

 

1993

‘Utrecht aan de vooravond van de alteratie’, artikel in: Maandblad Oud-Utrecht, 66, 1993, dl.1, p. 2-7.

‘Utrecht at a crossroads: religious affiliations in a sixteenth-century Netherlandish city’, in: Crown and Mitre, religion and society in Northern Europe since the Reformation, eds. W.M. Jacob en Nigel Yates, Woodbridge, 1993, p. 1-20.

‘Dirck Weyman en de reformatie in Utrecht’, in: Doopsgezinde Bijdragen, nieuwe reeks nr. 19 (1993), p. 43-51.

‘De religieuze gedrevenheid van Dirck Weyman in het licht van de lotgevallen van een Utrechtse glasmakersfamilie’, in: Jaarboek Oud-Utrecht, 1993, 67-116.

 

1986

‘De verkenning van mentaliteiten. Methodologiese raakvlakken tussen psychotherapie en mentaliteitsgeschiedenis.’ in: Psychologie en Maatschappij, jrg. 10-2, juni 1986, p. 135-150.

 

1985

‘Een kwestie van macht? De relatie tussen de wetgeving op het openbaar gedrag en de ontwikkeling van de Utrechtse stadssamenleving in de zestiende en zeventiende eeuw’ in: Volkskundig Bulletin, 11, 2, oktober 1985, p. 102-127.

 

1979

Leven in de baarmoeder. Onze ervaringen en groei in de baarmoeder en de invloed daarvan op onze geboorte en leven, BOMA-Blaricum.