Tag: politiek

17 Dec 2015

Rutte en Geldermalsen  0

Twee beelden beheersten woensdagavond 16 december 2015 het nieuws: de rellen in Geldermalsen en de ontluistering van Mark Rutte in de Tweede Kamer bij het debat over de Teevendeal. Er is meer samenhang tussen beide beelden dan op het eerste gezicht lijkt. Waar was Mark Rutte toen de vluchtelingen hier binnenstroomden? Op het internet circuleren geen beelden van prominente politici of leden van het koninklijk huis die asielzoekers verwelkomen. Deze stilte legitimeert het intimiderende gedrag van isolationisten. Hebben we in Nederland nog politici met zedelijke moed? Ruimhartigheid zou wel eens tot verrassend veel instemming en navolging kunnen leiden.

13 Dec 2015

Sterfte onder blanke laagopgeleiden neemt toe in VS  0

Mijn analyse van de uitzichtloze positie van laagopgeleiden – zie ‘Harper Lee prikt door blanke façade’ en andere blogs – kreeg vandaag een belangrijke bevestiging. In Buitenhof van 13 december 2015 verhaalde Tom-Jan Meeus van recent onderzoek  door Nobelprijswinnaar Angus Deaton en zijn vrouw Anne Case, dat uitwijst dat de sterfte onder middelbare, laagopgeleide blanke Amerikanen snel toeneemt. Sneller dan alle andere bevolkingsgroepen. De doodsoorzaken zijn bovenal zelfmoord, alcohol- en drugsgebruik, en leververgiftiging door opiumhoudende medicijnen. De sterfte neemt epidemische vormen aan. Stress wordt als een belangrijke factor gezien. Door de crisis zijn fabrieken gesloten en stagneren de lonen.

Dit fenomeen treft andere bevolkingsgroepen net zo hard, maar waarom heeft het meer effect op blanke laagopgeleiden?

Dat blanke Amerikanen gedesillusioneerd zijn geraakt heeft er volgens de onderzoekers mee te maken dat zij opgegroeid zijn met het ideaalbeeld van de ‘Amerikaanse droom’. Van een dubbeltje een kwartje worden. Maar die droom gaat niet meer op. Onderzoek wijst uit dat de middenklasse aan het verdwijnen is en daarmee raakt een belangrijk opstapje uit het zicht. De tweedeling tussen boven- en onderklasse  is realiteit aan het worden.

Het verlies op perspectief tast het zelfrespect, de identiteit en zingeving aan. Blanke laagopgeleiden hebben niets meer waar zij zich aan kunnen optrekken. Hun leven is uitzichtloos geworden. De Amerikaanse droom is voor hun niet uitgekomen. Zij doen het minder goed dan hun ouders en hebben geen hoop op een ‘beter leven’.

Meeus begon zijn relaas met het feit dat het zeer wel mogelijk is dat Donald Trump de voorverkiezingen van de Republikeinen gaat winnen. Met de stem van blanke laagopgeleiden die zo hun frustratie uiten. Meeus verwacht dat het bestuur van de Republikeinse Partij de kandidatuur van Trump zal blokkeren. Maar deze speculatie zal het ongenoegen aan de onderkant van de samenleving niet dempen. In feite leidt het alleen maar af van de les die uit het onderzoek van Deaton en Case te trekken is.

Het neoliberalisme dat vooral aanhang heeft in de Republikeinse Partij, heeft de vermogensongelijkheid alleen maar aangewakkerd ten koste van het middenveld en de industrie. Veel arbeiders zijn werkloos geworden. Hun uitkering en/of verdiensten zijn nauwelijks voldoende om in de kosten van het levensonderhoud te voorzien. Het is een gevecht tegen de bierkaai, temeer daar in deze bevolkingslaag een relatief grote groep mensen door handicaps van verschillende aard niet tot werk in staat is. Zij hebben geen zicht op positieverbetering en dat is een realiteit waarmee zij van huis uit niet hebben leren leven.

Het is te hopen dat politici meer doordrongen raken van de keerzijden van het neoliberalisme en begrijpen dat een menselijker, socialer beleid nodig is. Door het neoliberalisme verliezen vooral laagopgeleide mensen hun geloof in het leven. Zij vestigen nu hun hoop op Trump. In Europa verloopt dit proces niet anders: ook hier krijgen nationalistische leiders vooral stemmen krijgen van mensen die zich buitengesloten voelen.

Het is maar de vraag of zij hun voormannen of – vrouwen hun kiezers de toekomst geven die zij verwachten. En dat zal de zaak alleen maar nog meer op scherp zetten. Het stemgedrag, de schietincidenten en de sterftecijfers laten zien dat de geest uit de fles is. Het neoliberalisme heeft een tegenkracht opgeroepen, die aan de gebruikelijke controlemechanismen ontsnapt.

Gebrek aan historisch inzicht bij alle lagen van de bevolking maakt mijns inziens het proces dat zich aan het ontrollen is, nog onhanteerbaarder. Het ontbreekt aan handvatten.

13 Oct 2015

Het belang van de dialoog  0

Bij een derde van de burgers vinden de plannen tot strengere asielwetgeving instemming.

Waar komt hun ongerustheid vandaan?

Mensen vrezen voor de aantasting van de Nederlandse identiteit, is de boodschap van Geert Wilders. En zij zijn bang dat de welvaart en de sociale voorzieningen geen stand houden, laat Halbe Zijlstra doorschemeren. Is dit de kern van de onrust?

Ik zou zo graag van mensen zelf horen wat zij als een probleem ervaren. Zonder dat hun het mes op de keel gezet wordt, zoals in Oranje gebeurde. Wat valt er dan in hun woorden te beluisteren?

Er is een gevoel van achterstelling. De vrouw in Oranje riep, voor zij van de auto van de staatssecretaris weggetrokken werd: “dikke BMW, dikke BMW, jongens”. De klassentegenstellingen zijn in Nederland veel groter dan doorgaans erkend wordt. Maar ook de financiële inspanningen waarvoor de onderste helft van de samenleving zich gesteld ziet, zijn doorgaans groter dan erkend. Dit geldt met name voor mensen die net boven het minimum verdienen en geen recht hebben op het merendeel der toeslagen. De geïnstitutionaliseerde solidariteit is aan het oplossen. De Wet maatschappelijke ondersteuning bekrachtigt dit proces. Eigen verantwoordelijkheid en eigen kracht zijn nu de sleutelwoorden. Mensen voelen het als “zoek het zelf maar uit, maar je moet wel betalen”. Het zijn vervreemdende processen in een wereld die al door de automatisering en marktwerking ingrijpend veranderd is. Lang niet iedereen heeft er grip op. Menigeen voelt zich overspoeld, een pion. Ik ook, bij tijd en wijle. Vooral als ik weer eens niet door de bureaucratie kan komen en geen mens aan de telefoon krijg, doch een computer.

De bevoogding is een oud fenomeen. ‘Den Haag’ heeft al te lang voor de burgers gedacht. Vanuit de overtuiging dat bestuurders het  beter weten dan de mensen zelf. Ook na de Tweede Wereldoorlog bleef deze houding van kracht. De overtuiging van de maakbare samenleving maakte overleg en dialoog overbodig. Als het structureel maar goed geregeld was, dan zou de consensus vanzelf volgen. De verhaallijnen van ‘Den Haag’ en ‘burgers’ gingen een eigen leven leiden.

De spanningen zijn al decennia lang bekend. En toch is er nog steeds geen dialoog op gang gekomen waarin burgers zich gehoord en gehonoreerd voelen, niet gemanipuleerd.

Het debat over de kloof tussen de politiek en de burger is verscherpt sinds Fortuyn er in 2001 een islamitisch tintje aan gaf. Nu was er een zondebok. Maar het debat rond de moslimimmigratie gaat voorbij aan de kern van het probleem en leidt af van waar het werkelijk om gaat: de ongelijke verdeling van lasten in de Nederlandse samenleving en de kloof tussen kansarm en kansrijk.

Om weer maatschappelijk elan te krijgen is een andere benadering nodig. De onvrede zit diep bij zeker een derde van de burgers. Daarom is het zo belangrijk om te achterhalen wat er achter hun ongenoegen schuil gaat. Het is tijd voor een dialoog waarin alle partijen zich gehoord voelen. Zonder dat het gesprek gegijzeld wordt door partijpolitieke argumenten. In de praktijk gebeurt dit veel vaker dan de politiek ons wil doen geloven.

12 Oct 2015

De Nederlandse kant van de vluchtelingenspiegel  0

De stroom asielzoekers confronteert Nederland met complexe interne problematiek:

De nawerking van de crisis van 2008 wordt nog steeds gevoeld door ‘de onderkant van de samenleving’. Zie het hoge aantal mensen dat in armoede leeft, problematische schulden heeft en een beroep moet doen op schuldhulpverlening of in de anonimiteit verdwijnt.

Het neoliberalisme heeft menige sociale maatregel de nek omgedraaid. Denk alleen al aan de huurmaximalisatie en de massale verkoop van sociale huurwoningen. Jonge starters kunnen geen eigen gezin stichten omdat het aan betaalbare woningen ontbreekt. Paradoxaal genoeg heeft een ondersteuningsmaatregel als de huursubsidie bijgedragen aan deze spiraal.

Dit mechanisme is op tal van terreinen zichtbaar: met de reorganisatie van de zorgverzekering zijn burgers verplicht zich individueel te verzekeren. In het belang van het algemeen welzijn. Zelfs wie een zorgtoeslag ontvangt, is nog onevenredig veel geld kwijt aan een aanvullende verzekering en bijkomende kosten. Wat betekent het begrip solidariteit dan nog? Mensen betalen veel geld voor een stelsel, waar zij door het hoge eigen risico afstand van houden.

De vaste lasten zijn tegenwoordig ongekend hoog. Dit geeft minima veel spanning. Temeer als zij van een uitkering leven. Zij zijn aan tal van regels gebonden. De strenge controle op hun levensstijl beperkt hun scharrelruimte. En juist die ruimte hebben mensen nodig om iets van perspectief te hebben.

Juist deze mensen ervaren de komst van (nog meer) buitenlanders, vooral moslims, als een bedreiging voor hun toch al benarde levensstaat. Gaan zij hun uitkeringen, baantjes en huizen ‘inpikken’? Gaan zij een aanslag vormen op de levensstaat en cultuurpatronen die mensen gewoon zijn?

Hun angst roept de vraag op waar het misgegaan is met de verzorgingsstaat. Waarom zijn zoveel mensen het vertrouwen kwijt geraakt dat hun leven, hun talenten en hun werkkracht ertoe doen?

wordt vervolgd.
11 Oct 2015

Een nog strenger asielbeleid?  0

De asielzoekers komen af “op onze fantastische sociale voorzieningen: hoge uitkeringen, een huurhuis, deze mensen krijgen het allemaal”. De woorden zijn van Halbe Zijlstra. In een videoboodschap die de VVD ca. 9 oktober 2015 op YouTube plaatste.

Is het waar? Komen asielzoekers af op onze sociale voorzieningen?

In interviews met asielzoekers  is steeds weer te horen hoe zij hier in vrede hopen te leven en hun talenten willen ontplooien en inzetten.

Waarom kijken we niet meer naar succesvolle immigranten en de inspiratie die zij Nederlanders geven?

De lijst is lang en wordt aangevoerd door klinkende namen als koningin Maxima en Ahmed Aboutaleb.

De kortzichtige beeldvorming heeft zich vertaald in beleid.

Waarom raken zoveel asielzoekers gedeprimeerd? Omdat zij in afwachting van hun status niets mogen: zij mogen de taal niet leren, ze mogen niet werken. Hun identiteit en levensperspectief doen er niet toe. Zolang zij geen status hebben, leven zij in niemandsland.

Het is een hele kunst om in deze situatie hoop te houden.

Het gaat om de menselijke maat. Deze mensen zijn met gevaar voor eigen leven gevlucht. Omdat het leven daar hun geen leven bood. Voor hun vlucht hebben ze in veel opzichten een hoge prijs betaald.

Op de vlucht zijn zij niet verdronken, maar hier lopen zij het risico in onze regels en procedures te verdrinken.

En toch wil de VVD een nog strenger asielbeleid.

Waar is de menselijke maat?

“Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook de ander niet”.